Tuesday, 30 May 2017

Προκήρυξη προγράμματος Μεταπτυχιακού της Σχολής Καλών Τεχνών στην ΦλώριναΤρίτη 30 Μαΐου 2017 - Το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου μεέδρα τη Μυτιλήνη σε συνεργασία με το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών τηςΣχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με έδρα τη Φλώριναλειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 νέο Διατμηματικό και Δι-ιδρυματικόΠρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία καιΤέχνη» το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Εφαρμοσμένη-ΚλινικήΚοινωνιολογία και Τέχνη.Αντικείμενα του διατμηματικού Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών καιφοιτητριών: α) στον σχεδιασμό και την υλοποίηση κοινωνιακών και καλλιτεχνικώνπαρεμβάσεων που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη κοινωνικών ομάδων σε κρίση ή/καιαντιμέτωπων με ιδιαίτερες κοινωνικές, ψυχολογικές και άλλες προκλήσεις, β) στην απόκτησηειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στην κοινωνική εμψύχωση, την κοινωνικήδιαμεσολάβηση, τον συντονισμό και τη δικτύωση κοινωνικών ομάδων, φορέων, οργανώσεωνκαι άλλων συλλογικοτήτων, γ) στην απόκτηση ειδικών επιστημονικών δεξιοτήτων στηνσυνεργατική και την συμμετοχική μεθοδολογία, και δ) στον σχεδιασμό και την υλοποίησηκαινοτόμων μεθόδων στην εκπαιδευτική και παιδαγωγική πράξη. Οι απόφοιτοι/ες θαμπορούν να εργαστούν σε δομές και οργανισμούς, οργανώσεις και φορείς πρόληψης,κοινωνικής διαμεσολάβησης, θεραπείας και επανένταξης.Η χρονική διάρκεια για την απονομή τίτλου για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης(Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα: δύο (2) ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης γιατην παρακολούθηση μαθημάτων, και ένα (1) εξάμηνο για τη συγγραφή της μεταπτυχιακήςδιπλωματικής εργασίας ή την τεκμηρίωση ενός καλλιτεχνικού έργου.

> Προθεσμία Υποβολής 15 Αυγούστου 2017ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (Μ.Δ.Ε.)
Για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση τωνμαθημάτων του προγράμματος σπουδών και η επιτυχής εκπόνηση της μεταπτυχιακήςεργασίας καθώς και η συγκέντρωση ενενήντα (90) πιστωτικών μονάδων κατά τα ειδικότεραοριζόμενα στην υπ’ αρ. 838/30.12.2016 Απόφαση Πρύτανη Πανεπιστημίου Αιγαίου (ΦΕΚ18/13.01.2017, τ. Β ́) και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3685/2008, όπωςισχύει σήμερα.Το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. «Εφαρμοσμένη-ΚλινικήΚοινωνιολογία και Τέχνη» κατ’ ανώτατο όριο τριάντα (30) μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/τριες.Το Α ́ εξάμηνο ξεκινά στα μέσα Οκτωβρίου 2017.Η επιλογή των εισακτέων βασίζεται: α) στην εξέταση των φακέλων υποψηφιότητας, και β) σεπροφορική συνέντευξη και επιστημονική αξιολόγηση των υποψηφίων. Για τις ημερομηνίεςκαι ώρες της συνέντευξης θα ενημερωθούν οι υποψήφιοι από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων καιΤεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγώνιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή ορίζει τη διαδικασία, τακριτήρια επιλογής των υποψηφίων, την Επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων καιεπικυρώνει την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών, σύμφωνα με τις διατάξεις τουάρθρου 4 του Ν. 3685/08, όπως ισχύει. (ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΜΣ)Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 1.800,00 €,τα οποία θα καταβάλλονται σε τρεις δόσεις,700,00 € κατά την εγγραφή και 700,00 € κατάτην έναρξη του δεύτερου εξαμήνου σπουδών και 400 Ευρώ με την έναρξη τηςΜεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας στην αρχή του τρίτου Εξαμήνου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα, οι υποψήφιοιγια το ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη-Κλινική Κοινωνιολογία και Τέχνη» είναι:
1. Αίτηση προς το Π.Μ.Σ.
2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
3. Αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων
4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή Μ.Ο.)
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
6. Δύο συστατικές επιστολές
7. Αποδεικτικά ξένων γλωσσών και χρήσης Η/Υ, (εάν υπάρχουν)
8. Πτυχιακές εργασίες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν),
9. Αποδεικτικά παρακολούθησης επιμορφωτικών προγραμμάτων και επιστημονικών συνεδρίων (εάν υπάρχουν)
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
11. Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντά τους και τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακές σπουδές.
12. Συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης κατά την κρίση της ΕΔΕ για το σύνολο ή μέροςτων υποψηφίων.

Τέλος, ο/η υποψήφιος /α μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τηνγνώμη του/ της, θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερηάποψη.Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει ναυποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΙΚΑΤΣΑ / ΔΟΑΤΑΠ.Σε φοιτητές/τριες είναι δυνατή η χορήγηση υποτροφιών ή απαλλαγή από την καταβολήδιδάκτρων μέσω προσφοράς εκ μέρους τους ανταποδοτικής εργασίας μετά από απόφασητων αρμοδίων οργάνων. Η εργασία αυτή θα έχει ως αντικείμενο: διοικητικές, ερευνητικές,καλλιτεχνικές ή άλλες οργανωτικές δραστηριότητες του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη-ΚλινικήΚοινωνιολογία και Τέχνη».

Οι παραπάνω αιτήσεις και τα σχετικά δικαιολογητικά θα γίνονται δεκτά από τη Γραμματείατου Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστημίου, Κτίριο Διοίκησης, Μυτιλήνη, Τ.Κ. 81100, υπόψη κυρίου Ευστράτιου Μπουλμπούλη (τηλ. επικοινωνίας 22510-36525 και fax: 22510-36509, e-mail: sboul@aegean.gr το αργότερο μέχρι 30 Αυγούστου 2017 (15/07/2017, σφραγίδαταχυδρομείου).

EDITO Οκτωβρίου 2016 | Το Αύριο και το Σήμερα της Τέχνης στην Ελλάδα

Γιώργος Καραφωτιάς, Άτιτλος πίνακας, Λάδι σε καμβά.
H Ελλάδα παρουσιάζει πλέον σημαντικό καλλιτεχνικό δυναμικό στις εικαστικές τέχνες, το οποίο δυστυχώς παραμένει υποπροβεβλημένο, σε σύγκριση με άλλα είδη καλλιτεχνικής παραγωγής. Συν τω χρόνω οι νέοι Έλληνες καλλιτέχνες διαμορφώνουν αυτό που ονομάζουμε νέα Ελληνική εικαστική ταυτότητα. Το ζήτημα τώρα είναι η επαρκής υποστήριξη της. Μέσα σε μια εξαιρετικά μικρή και καθόλου αναπτυγμένη αγορά, οι νέοι έλληνες εικαστικοί  καλλιτέχνες συχνά ασφυκτιούν.

- "Κρίση",  θα πείτε και θα γυρίσετε στο άλλο πλευρό. Εδώ όμως θα έχετε κάνει μεγάλο λάθος, και ο ύπνος σας δεν πρέπει να είναι καθόλου γαλήνιος, διότι σύντομα θα αντικρύσετε μία στείρα έρημο, και, το χειρότερο είναι, πως δεν θα πρόκειται για έναν εφιάλτη, αλλά για μια πραγματικότητα χωρίς προηγούμενο. Μάλιστα, αυτό το ενδεχόμενο καθίσταται πιο τραγικό, αν αναλογιστείτε  την ποιοτική αναβάθμιση των νεότερων Ελλήνων καλλιτεχνών. Σε αυτή έχουν συμβάλει τόσο οι Σχολές Καλών Τεχνών της χώρας, και νεότεροι σε ηλικία καθηγητές που είναι μέλη ΔΕΠ και διαδάσκοντες, όσο και ιδιωτικά ιδρύματα με σημαντική δράση με υποτροφίες και προγράμματα, που βελτίωσαν θεαματικά τις "παραστάσεις", το γνωσιακό και το εμπειρικό επίπεδο των νέων Ελλήνων καλλιτεχνών.

Μόλις όμως οι σπουδές ολοκληρωθούν, ο νέος Έλληνας εικαστικός καλλιτέχνης έχει να αντιμετωπίσει μία ζοφερή πραγματικότητα. Ο χώρος της τέχνης στην Ελλάδα δεν έχει τους μηχανισμούς να προβάλλει νέο και μη ήδη εγκαθιδρυμένο περιεχόμενο από την πρώτη δεκαετία της χιλιετίας και εξής. Οι ελάχιστες χιλιάδες αποδεδειγμένοι φιλότεχνοι, και οι λίγες εκατοντάδες μικρότεροι ή μεγαλύτεροι, πλην όμως σοβαροί συλλέκτες, δεν επαρκούν για να συντηρήσουν, πόρρω δε μάλλον, για να αναπτύξουν την εγχώρια αγορά. Αυτό που προβάλλεται ως εκλεκτικισμός από πολλούς, είναι πρόφαση εν αμαρτίαις και όχι επιλογή: η κεντρική σκηνή της Τέχνης στην Ελλάδα δεν έχει ισχυρό έρεισμα σε "λίγους και καλούς", αλλά  μικρή αποδοχή από όλους. Ελθούσης της κρίσης η αγορά δεν στέναξε, διότι δεν πρόλαβε ούτε στεναγμό να βγάλει! Άλλωστε, ήταν ήδη ημιθανής χτυπημένη από την διεθνοποίηση των αγορών, την αυξημένη προσβασιμότητα όσων πραγματικά αναζητούν και συλλέγουν τέχνη σε πηγές στο εξωτερικό, και βρίσκουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. Εδώ και 5-7 χρόνια είναι πανεύκολο να εντοπίσεις εκλεκτή τέχνη στο Facebook, στην πλατφόρμα Saatchi, στο Behance Network ή/και αλλού, να μάθεις και να κανονίσεις την επίσκεψη σου στις μεγαλύτερες Art Fairs του  κόσμου, να αποκτήσεις τέχνη είτε για ευχαρίστηση, είτε ως επενδυτικό αγαθό, ορθολογικά τεκμηριωμένη και επαρκώς πιστοποιημένη.

Διαβάστε την συνέχεια ΕΔΩ.